forfatter, journalist & tilrettelægger

Tilliden til journalistik har sjældent været lavere. Flygtige og plantede historier dominerer sammen med revolverjournalistik et mediebillede, hvor clickbait og jagten efter ”breaking news” sættes højere end den dybdeborende og interesserende journalistik.

 

Jeg mener, danskerne fortjener bedre. Kun bladhusenes ejere kan være tilfredse med overfladiskheden i deres spejden efter sorte tal. Som borgere søger vi noget andet. Derfor kræver jeg ikke bare at gå eet spadestik dybere; jeg går hele vejen ind til sagens kerne. Dette er mit kendetegn; min drivkraft: Den ægte historie. Den, som kan gøre ondt; men som skal fortælles. Ikke for popularitetens eller oplagstallenes skyld. Men for historiens og dens parters skyld. De, der har levet – og nogen gange døet – i og for sagen.

 

Når myndigheder, magtfulde organisationer, politikere eller erhvervslivets elite skal portrætteres, sker det ofte enten på bestilling af eller på initiativ fra hovedpersonen selv. Den slags bøger er måske læseværdige, men kun overordnet informative. For ofte honoreres vedkommende for sit initiativ og medvirken i form af redaktionel indflydelse på det endelige resultat. Men ved læseren, at hun sidder med et aftalt produkt i hånden? Er det, hvad vi forventer – eller ønsker? Et glansbillede?

 

I givet fald skal man ikke kontakte mig. Jeg brænder for at fortælle den ægte historie, hvor den upolerede beretning får lov at stå stærkt dokumenteret og fri for interesser, der ønsker at forstyrre billedet af den ufiltrerede virkelighed.

 

At nå ind til denne virkelighed, kræver først og fremmest tid. Tid til at se igennem laget af forsøg på vildledning. Tid til overblik og eftertanke. Tid til at grave sig til bunds i et ikke altid gæstfrit miljø og til at indsamle det omfattende materiale, som ikke altid er let at tilvejebringe.

 

For mig er det målet, der helliger midlet. I jagten på den “rigtige” historie må man udfordre sine principper og grænser, og bevæge sig ind i den verden, man ønsker at portrættere. Man må agere efter de regler og principper - eller mangel på samme - som gælder netop der. Det er langt fra undtagelsen, at uortodokse og til tider kreative research-metoder må tages i brug, når en part aktivt vil forhindre, at den rigtige historie ser dagens lys. Jeg tager dette ekstra skridt.

 

Fordi jeg synes, den rigtige historie er det værd.

 

 

------ UK Version: ------

 

The confidence in journalism has rarely been lower. Superficial and leaked stories along site revolver journalism dominate the general media coverage, where clickbait and the hunt for breaking news are worth more than the profound and interesting journalism.

 

I believe the public deserves better. Only the magazine owners can be satisfied with the superficiality in their aspiration for profit. As citizens, we are looking for something else. Therefore, I do not just go deeper; I go all the way to the core of the case. This is my characteristic and my drive: The true story. The one that can hurt to be told, but which nevertheless must be. Not for the sake of popularity or media attention. But for the sake of the story itself and its parties. Those who have lived - and sometimes died - in and for the case.

 

When authorities, powerful organizations, politicians or the business elite are portrayed, it often either happens at the order of or on the initiative of the main character himself. Such books may be readable, but they appear often only shallow, as the protagonist consequently is honored for his initiative and involvement in the form of editorial influence on the end result. However, does the reader know that she is reading only the product of a concord? Is that what we expect - or want? A beauty portrait?

 

If so, I will not be the person to contact. My only inspiration is to write the uncensored story, where the unspoiled story stands well documented and free of the interests, trying to disturb or influence the image of the unfiltered reality.

 

Reaching this reality requires, first and foremost, time. Time to look through the layers of attempted deception. Time to overview and reflection. Time to dig down in a not always hospitable environment and to collect the extensive material that is not always easy to provide.

 

For me, the goal justifies the means. In the pursuit of the "real story” one has to challenge ones principles and boundaries, and move into the world that is to be portrayed. One has to act in accordance with the rules and principles - or lack of the same - that applies just there. Therefore, it is far from the exception that unorthodox and sometimes creative research methods must be used when a party actively wants to prevent the true story from seeing the light of day.

 

I go this extra mile. Because I believe, the true story is worth this effort.

 

 

 

Michael Teschl - 2018.

michaelteschl

 

Født 1971.

Gift med Sarah.

Far til Laura og Lilli.

Forfatter til:

"Sunde tanker fra en syg sjæl" (2003, Forlaget L&R)

"Stik farmor en plade" (2005, Forlaget L&R)

"Færch - familien, magten og pengene" (2008,Forlaget L&R)

"Zobel - historien om et dansk dynasti" (2014, Forlaget L&R)

"Jan Bonde Nielsen - afsløret" (2016, Forlaget L&R)

 

Tilrettelægger på:

"DF og de skjulte bilag" (2017) Produceret af Nordisk Film TV for Danmarks Radio. Sendt første gang torsdag d. 15. juni 2017 kl. 21:00.

© Copyright. All Rights Reserved.

GET IN TOUCH

 

Address: www.michaelteschl.dk

Email: mt@michaelteschl.dk